Przeczytaj - zanim zarejestrujesz się na studia:

 

 1. Proszę przygotować sobie skan świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości* (kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia I stopnia) skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia (kandydaci ubiegający sie o przyjęcie na studia magisterskie).
 2. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji elektronicznej jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego poprzez kliknięcie w „REJESTRACJA KONTA".
 3. Zapoznaj się z oświadczeniami i regulaminami. Wypełnij  dane. Bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich pól w systemie. Sprawdź czy wszystkie pola wypełniasz prawidłowo i z odpowiednimi danymi. Uwaga: w miejscu wpisywania nazwy szkoły średniej wpisujemy: np. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie/w miejscu wpisywania nazwy Uczelni: np. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.
 4. System umożliwia wczytanie dokumentów: zdjęcie, świadectwo dojrzałości* (dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I stopień studiów (licencjat/inżynierskie) lub dyplom ukończenia studiów (dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na II stopień studiów (magisterskie). Dokumenty powinny być plikami zapisanymi w formacie jpeg lub pdf. Jeżeli nie uda się Tobie "wczytać" dokumentów, prześlij je na maila: rekrutacja@owsiiz.edu.pl. Uwaga! Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz być odpowiednio wyraźne, inaczej nie zostanie przyjęte.
 5. Pamiętaj o zrobieniu opłaty administracyjnej i za elektroniczną legitymację studencką. Wymaganą opłatę w kwocie 285 zł należy wnieść na konto: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000  Bank BZ WBK O/Olsztyn. W tytule przelewu proszę wpisać wyłącznie! Nazwisko i imię. Można wykonać tę opłatę na poczcie lub w formie przelewu internetowego. Zrób to, jak tylko się zarejestrujesz. Dowód wpłaty opłaty prześlij na adres mailowy: rekrutacja@owsiiz.edu.pl
 6. Będziemy z Państwem w stałym kontakcie mailowym. Przed wizytą w Biurze Rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 663 737 857.
 7. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia - WYPEŁNIŁA WSZYSTKIE POLA FORMULARZA, dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia, wczytała skan świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów oraz zdjęcie.

Masz pytania - zadzwoń 663 737 857


BADANIA LEKARSKIE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy. 

 Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem. Skierowania należy wydrukować po rejestracji w systemie eRekrutacja w miejscu "wydruki"

 Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

 Z uwagi na obecną sytuację badania można zrealizować po uprzedniej rejestracji pod wskazanym niżej numerem telefonu.

 Badania realizuje:

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

 Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

 Rejestracja: tel. 89 678 83 22 od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

Zaświadczenia lekarskie proszę przesłać skanem na adres: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, lub pocztą tradycyjną: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn


 

* świadectwo dojrzałości:

 

 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560),
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4,
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.


 

Szanowni Państwo.

Pragniemy Państwa poinformować, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, od  1 października 2022 r., zostanie włączona do  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i dołączy do Grupy Uczelni Vistula. Powstanie jedna, niepubliczna uczelnia, z ogromnymi możliwościami rozwoju. Osoby ubiegające się o przyjęcie  na studia staną się kandydatami na studia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.


Rekrutacja 2022/2023

 

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia (licencjat/ inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń. 
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 4. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie poprzez Intenretową Rejestrację Kandydatów (IRK), wymagane jest wypełnienie wszystkich pól kwestionariusza.
 5. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia, wczytała skan świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów oraz zdjęcie.

Wymagane dokumenty:

 1. Skan świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I stopień studiów) lub skan dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na II stopień studiów).
 2. Fotografia elektroniczna, wgrana do IRK. Uwaga! Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz być odpowiednio wyraźne, inaczej nie zostanie przyjęte.
 3. Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek: „informatyka”, oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w terminie późniejszym.
 4. Orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów.
 5. Potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej. (przesłać na maila: rekrutacja@owsiiz.edu.pl)
 6. Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez kuratorium oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty
  o wykształceniu.

Wymaganą opłatę związaną z przyjęciem na studia  oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 285 zł należy wnieść na konto: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000 - Bank BZ WBK O/Olsztyn w tytule przelewu proszę wpisać wyłącznie! Nazwisko i imię


Rejestracja na studia w roku akademickim 2022/2023:

I termin: od 1.06.2022 r. do 31.07.2022 r.

II termin:0d 03.08.2022 r. do 16.09.2022 r.

(w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe będzie ubieganie się o przyjęcie na studia) w terminie do: 30.10.2022 r.

 

Biuro Rekrutacji:

Informacje i pytania: 

tel.: 663 737 857

e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl

Kierownik Biura: mgr Dominika Małachowska, e-mail: dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

 


   
Logowanie
Ważne informacje
Do góry